Privacyverklaring

1. Wat hebben we nodig?

Ons Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens regelt het gebruik en de opslag van uw gegevens. U kan ons Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens raadplegen op [https://www.oystershell.com/en/privacy-notice]

Oystershell gebruikt uw gegevens in overeenstemming met EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Oystershell is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens van u:

– voor- en achternaam
– geslacht
– e-mailadres
– adres gegevens
– telefoonnummer
– IP-adres
– betalingsgegevens
– klantnummer
– aankoopgeschiedenis
– online klikgedrag

2. Waarom hebben we deze persoonsgegevens nodig?

We hebben uw persoonsgegevens nodig om u de volgende diensten te kunnen aanbieden:

  • aankoop van producten via de website en gebruik van de functies op de website;
  • verwerking van uw bestelling en verstrekking van informatie over de voortgang ervan;
  • verzending van gepersonaliseerde berichten na uw toestemming, onder meer op basis van uw interesses en uw aankoopgeschiedenis (zowel online als offline). We geven u hier meer informatie over in de afdeling ‘profiling’;
  • verwerking van mogelijke deelname aan wedstrijden, workshops, promoties en andere zaken;
  • beantwoording van vragen die via de website zijn gesteld, bijvoorbeeld;
  • verbetering van onze online- en offlinediensten.

3. Wat doen we ermee?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in Merelbeke, België. Uw gegevens worden gehost en bewaard in Merelbeke, België.

Geen enkele derde-leverancier heeft toegang tot uw gegevens, tenzij de wet dit specifiek vereist.

4. Hoelang bewaren we ze?

De meeste informatie over onze klanten wordt gedurende 10 jaar na een opt-out of na het einde van die contractuele relatie bewaard. Die periode is nodig om de uitoefening van onze wettelijke rechten te waarborgen of ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen. Na die periode zullen uw persoonsgegevens onherroepelijk worden vernietigd. Alle persoonsgegevens die wij voor marketing- en service-updatemeldingen bewaren, zullen bij ons worden bewaard totdat u ons meedeelt dat u deze informatie niet meer wil ontvangen.

Zie [https://www.oystershell.com/en/data-retention-policy] voor meer informatie over ons bewaarschema voor persoonsgegevens.

5. Over welke rechten beschikt u?

Indien u meent dat persoonsgegevens die wij van u bewaren onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht inzage, rectificatie of wissing van die informatie te vragen. Gelieve contact met ons op te nemen via [Inzageaanvraagformulier voor betrokkene] (beschikbaar op verzoek GDPR@oystershell.com).

Indien u een klacht wil indienen over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, gelieve dan contact op te nemen met de gegevensbeschermingsverantwoordelijke via gdpr@oystershell.com of via een brief naar Nijverheidsweg 10 – B -9820 MERELBEKE. Onze gegevensbeschermingsverantwoordelijke zal uw klacht bekijken en samen met u een oplossing zoeken voor het probleem.

Indien u nog steeds van mening bent dat uw persoonsgegevens wettelijk niet correct zijn behandeld, kan u contact opnemen met https://www.privacycommission.be en een klacht indienen bij deze instantie.